REGULAMIN NIEPUBLICZNYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Stacja Terapii i Rozwoju” w Gdańsku-Osowej
– Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Pruszczu Gdańskim.

CZAS WIZYT:
• Czas wizyty prywatnej: 55 minut
• Czas wizyty WWRD: 45 minut
• Specjalista zastrzega sobie prawo do skrócenia zajęć, dostosowując je do możliwości psychofizycznych dziecka.
• W przypadku spóźnienia się klienta, specjalista nie ma obowiązku przedłużenia wizyty.
• W przypadku spóźnienia się specjalisty, wizyta zostaje przedłużona o czas spóźnienia.

PŁATNOŚCI:
• Pruszcz Gdański: Płatność za wizyty odbywa się gotówkowo, kartą płatniczą lub przelewem.
• Gdańsk-Osowa: Płatności dokonywane są TYLKO przelewem na konto bankowe: 10187010452078103420050002 – Nest Bank.

NIEOBECNOŚCI – WIZYTY PRYWATNE:
• Jeżeli dzień przed wizytą w godzinach pracy biura nie zostanie zgłoszona informacja o nieobecności, wizyta ta jest traktowana jako odbyta.
• W przypadku nieobecności zgłoszonej dzień przed w godzinach pracy biura, opłata za zajęcia przechodzi na kolejny miesiąc lub jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie, zaproponowanym przez pracownika.
• Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z pracownikiem biura lub sms z potwierdzeniem odbioru przez pracownika biura.
• W przypadku odwołania wizyty z powodu nieobecności specjalisty, sytuacji losowych oraz przyczyn od nas niezależnych, wizyta jest przełożona na inny dostępny termin lub odrobiona w dalszych miesiącach.

NIEOBECNOŚCI – WWRD:
• Jeżeli dzień przed wizytą w godzinach pracy biura nie zostanie zgłoszona informacja o nieobecności, wizyta ta jest traktowana jako odbyta.
• W przypadku nieobecności zgłoszonej dzień przed w godzinach pracy biura, jest możliwość odrobienia zajęć w wolnym terminie, zaproponowanym przez pracownika lub zajęcia przechodzą na kolejny miesiąc.
• Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z pracownikiem biura lub sms z potwierdzeniem odbioru przez pracownika biura.
• W przypadku odwołania wizyty z powodu nieobecności specjalisty, sytuacji losowych oraz przyczyn od nas niezależnych, wizyta jest przełożona na inny dostępny termin lub odrobiona w dalszych miesiącach.

KARNET:
1. Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
2. Karnet nie podlega wymianie sprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia.
3. Karnet obejmuje 5 wizyt.
4. Karnet nie obejmuje spotkań/wizyt diagnostycznych.
5. Korzystanie z karnetu gwarantuje cenę wizyt na niezmienionym poziomie.
6. Opłata wniesiona za karnet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.
7. Jeżeli dzień przed wizytą w godzinach pracy biura nie zostanie zgłoszona informacja o nieobecności, wizyta ta jest traktowana jako odbyta.

BEZPIECZEŃSTWO:
• Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.
• Zabrania się wchodzenia do sali terapeutycznej bez osoby prowadzącej zajęcia.
• Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.
• Specjaliści oraz pracownicy poradni nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/opiekunów po zakończeniu zajęć.